Euroopa Parlament soovib 50-miljardise solidaarsusfondi loomist

Eurod.

FOTO: Andres Putting

Euroopa Parlamendil liikmed nõuavad ulatuslikku majanduse elavdamise paketti ja vähemalt 50 miljardi euro suurust solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu.

Reedel vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis toetab parlament Euroopa Liidu (EL) fiskaalmeetmeid ja likviidsustoetust pandeemiaga toimetulekuks, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Parlamendi teatel vajab Euroopa ulatuslikku taastamis- ja ülesehituspaketti, mida rahastatakse EL-i senisest suuremast pikaajalisest eelarvest, olemasolevatest EL-i fondidest ja rahastamisvahenditest ning EL-i eelarvega tagatud niinimetatud taastumise võlakirjadest.

Uued meetmed peaks keskenduma tulevastele investeeringutele, mitte hõlmama olemasoleva võla ühiskasutust. Euroopa Parlamendi liikmed rõhutavad, et Euroopa roheline kokkulepe ja digiüleminek peaksid olema paketi keskmes, et majandus taas käima lükata.

Parlamendiliikmed nõuavad püsivat Euroopa töötuskindlustuse edasikindlustuse kava ja soovivad luua vähemalt 50 miljardi euro suuruse EL-i solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu. Sellest fondist toetataks kõigi liikmesriikide tervishoiusektoreid praeguse kriisi ajal ning tulevasi investeeringuid, et muuta tervishoiusüsteemid vastupidavamaks ja keskenduda neile, kes kõige enam abi vajavad.

Resolutsioonis märgitakse, et Euroopa-ülesed abinõud COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks on hädavajalikud. Lisaks sellele, et Euroopa Liit peab kriisist tugevamana väljuma, peaksid liidu institutsioonid saama tulevikus suuremad volitused sekkuda tõsiste piiriüleste terviseohtude korral.

See võimaldaks neil viivitamata koordineerida reageerimist Euroopa tasandil ja suunata vajalikud vahendid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, olgu siis tegemist meditsiinitarvetega või rahalise abiga.

Parlamendiliikmed toetavad ka ravimite, ravimite koostisosade, meditsiiniseadmete ja -materjalide tootmise laiendamist EL-is, et olla paremini valmis tulevasteks ülemaailmseteks kriisideks.

Euroopa Parlament rõhutas, et EL-i piirid tuleb hoida avatuna, et tagada ravimite, kaitsevahendite, meditsiiniseadmete, toidu ja esmatarbekaupade vaba liikumine. Parlamendiliikmed toonitasid, et EL-i ühtne turg on ühise jõukuse allikas ning keskse tähtsusega võitlemaks pandeemiaga.

Parlament nõuab ka Euroopa tervishoiualase reageerimismehhanismi loomist, mis tagaks tulevikus kiirema reageerimise erinevatele tervise- või sanitaarkriisidele. See võimaldaks elude päästmiseks ühiste materjali- ja ravimivarude kiiret mobiliseerimist. Euroopa Parlamendi liikmed soovivad ka täiendavat EL-i rahastust, et toetada teadusuuringuid vaktsiini leidmiseks.

Parlamendiliikmed rõhutasid, et viiruse taaspuhkemise vältimiseks peab piirangute lõpetamine liikmesriikides toimuma koordineeritult. EL-i riike kutsutakse üles töötama ühiselt välja kriteeriumid karantiini ja muude erakorraliste meetmete tühistamiseks.

Euroopa Komisjonil palutakse luua eriolukorrast väljumise strateegia, mis hõlmab laiaulatuslikku testimist ning isikukaitsevahendite olemasolu võimalikult paljude kodanike jaoks.

Samuti väljendasid Euroopa Parlamendi liikmed tõsist muret Ungari valitsuse sammude pärast, mille eesmärk on pikendada eriolukorda riigis määramata ajaks ja nõrgendada parlamentaarset järelevalvet. Lisaks rõhutasid nad, et Poola valitsuse otsus muuta valimisseadustikku on õigusvastane ning presidendivalimiste korraldamine pandeemia ajal on vastuolus Euroopa väärtustega.

Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles kiirelt hindama kasutusele võetud erakorraliste meetmete kooskõla EL-i aluslepingutega ning kasutama selle tõsise ja jätkuva rikkumisega tegelemiseks kõiki olemasolevaid EL-i vahendeid ja sanktsioone, sealhulgas ka eelarvelisi.

Resolutsioonis rõhutatakse, et väärinfo, mis levib nii COVID-19 kui ka rahvatervise tagamise meetmete kohta on suur oht. EL peaks seetõttu looma ühtse Euroopa teabeallika, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs täpsele ja faktikontrollitud informatsioonile.

Samuti kutsuvad parlamendiliikmed sotsiaalmeediaettevõtteid üles ennetavalt tegutsema koroonaviirusega seotud väärinfo ja vihakõne peatamiseks.

Resolutsioon võeti vastu 395 poolt- ja 171 vastuhäälega. Erapooletuid oli 128.

Tagasi üles