Euroopa Komisjon selgitas kehtivate finantssanktsioonide tõlgendamist

Euroopa.

FOTO: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix Baltics

Euroopa Liidu (EL) piiravate meetmete ehk sanktsioonide tõhusa ja ühetaolise rakendamise raames esitas Euroopa Komisjon reedel arvamuse, milles selgitatakse, kuidas tuleks tõlgendada kehtivaid finantssanktsioone, eelkõige varade külmutamist, edastati komisjoni Eesti esinduse pressiteates.

Varade külmutamine tähendab EL-i sanktsioonide loetellu kantud isikute pangakontode ja muu vara blokeerimist. Arvamuse eesmärk on selgitada liikmesriikide pädevatele asutustele, kuidas rakendada EL-i piiravaid meetmeid selles valdkonnas.

Arvamuses käsitletakse sanktsioone, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Seda on palunud EL-i sanktsioonide rakendamise eest vastutavad EL-i riikide pädevad ametiasutused.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis, kes vastutab komisjonis ka EL-i finants- ja majandussanktsioonide eest, ütles: «See arvamus aitab tagada, et liikmesriigid ja nende ettevõtjad tegutsevad ELi sanktsioonide rakendamisel järjepidevalt ja tõhusalt. Selles selgitatakse nende isikute või üksuste varade külmutamise ulatust, kelle suhtes sanktsioonid kehtivad. Meil ei ole kahtlust, et arvamus aitab kaasa sanktsioonide selgemale ja tõhusamale kohaldamisele kogu EL-is.»

Sarnaselt muude sanktsioone käsitlevate õigusnormidega nõutakse nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, et kõik loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad varad külmutataks ning et nende käsutusse ei antaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse. Sellega seoses selgitas komisjon, et loetellu kantud isiku kontrollitava üksuse varad tuleb külmutada, isegi kui üksus kui selline ei ole loetellu kantud. Kontrollitav üksus võib siiski saavutada oma varade täieliku või osalise külmutamise lõpetamise, kui ta tõendab, et loetellu kantud isik tegelikult ei kontrolli neid varasid.

Lisaks selgitati, et rahalisi vahendeid ja majandusressursse võib teha kättesaadavaks loetellu kantud isikute kontrollitavatele üksustele üksnes teatavatel sanktsioonirežiimis sätestatud erandjuhtudel. Samuti täpsustati, et tööjõu või teenuste pakkumine loetellu kantud isikute kontrollitavatele üksustele võib tähendada majandusressursside kaudset kättesaadavaks tegemist loetellu kantud isikutele, kuivõrd see võimaldab neil lõppkokkuvõttes saada majanduslikku kasu.

EL-i sanktsioonid on välispoliitika vahend, mille eesmärk on toetada selliseid üldisi väärtusi nagu rahu säilitamine, rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine, demokraatia tugevdamine ja toetamine, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste austamine. Sanktsioonid on suunatud neile, kelle tegevus ohustab nimetatud väärtusi, vältides samal ajal negatiivseid tagajärgi tsiviilelanikkonnale. Käesoleva seisuga on EL kehtestanud ligikaudu 40 erinevat sanktsioonirežiimi.

Erandite süsteemi aluseks on asjaomaste rahvusvaheliste kohustuste täitmine ELi poolt ja sihtotstarbeliste meetmete poliitika järgimine. Need võivad hõlmata humanitaarabi andmist ja humanitaartegevust, sealhulgas arstiabi. Sõltuvalt kavandatavatest toimingutest ja juhtumipõhistest piirangutest, võib olla nõutav, et humanitaarabi korraldajad taotlevad eelnevat luba teatavate kaupade eksportimiseks riikidesse, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone. Selliseid lube annavad välja liikmesriikide pädevad asutused.

EL on alates 2014. aasta märtsist kehtestanud järk-järgult piiravaid meetmeid Venemaa vastu. Meetmed on võetud vastusena Krimmi ebaseaduslikule annekteerimisele ja tahtlikule Ukraina destabiliseerimisele. 

EL rakendab eri liiki piiravaid meetmeid:

  • diplomaatilised meetmed
  • individuaalsed piiravad meetmed (vara külmutamine ja reisipiirangud)
  • piirangud majandussuhetele Krimmi ja Sevastopoliga
  • majandussanktsioonid
  • majanduskoostöö piirangud

Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määruses (EL) nr 269/2014 on ette nähtud piiravad meetmed seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Määruse artiklis 2 on sätestatud, et külmutatakse kõik kõnealuse määruse lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid. Samuti on selles sätestatud, et rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

Kuna komisjonil on aluslepingute täitmise järelevalvaja roll, vastutab juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ELi finants- ja majandussanktsioonide väljatöötamise ja täitmise eest kogu liidus. See hõlmab suuniste ja arvamuste koostamist ühtse rakendamise tagamiseks.

Tagasi üles