Euroopa Komisjon võttis kasutusele õiglase ülemineku platvormi

Kadri Simson

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Euroopa Komisjon avas esmaspäeval spetsiaalse veebiplatvormi, et aidata liikmesriikidel koostada õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid ja saada rahalisi vahendeid enam kui 150 miljardi euro suurusest õiglase ülemineku mehhanismist.

Veebiplatvormil pakutakse söetööstus- ja teiste süsinikdioksiidimahukate piirkondade avaliku ja erasektori sidusrühmadele tehnilist ja nõustamistuge ning lihtsat juurdepääsu teabele rahastamisvõimaluste ja tehnilise abi allikate kohta, teatas Euroopa Komisjon.

Platvormiga tagatakse, et õiglase ülemineku fondi raames välja pakutud 40 miljardit eurot – 2018. aasta püsivhindades – suunatakse õigetesse projektidesse ja ühtegi piirkonda ei jäeta kõrvale. Sellega toetatakse ka juurdepääsu InvestEU sihtotstarbelisele kavale ja avaliku sektori laenurahastule, mis koos õiglase ülemineku fondiga moodustavad õiglase ülemineku mehhanismi kolm sammast.

Platvormi kaudu pakutakse tehnilist ja nõustamistuge liikmesriikidele ja piirkondadele, sealhulgas õiglase ülemineku territoriaalsete kavade rakendamiseks ja õiglase ülemineku mehhanismi projektide registrite loomiseks.

Lisaks veebipõhist ühtset juurdepääsupunkti, sealhulgas võimalust võtta komisjoniga ühendust õiglase üleminekuga seotud tehnilistes ja haldusküsimustes.

Samuti fossiilkütuseid tootvate ja süsinikdioksiidimahukate piirkondade jaoks teabe, kogemuste ja teadmiste jagamist spetsiaalsete projekti- ja eksperdiandmebaaside abil.

Platvorm pakub ka foorumit õiglase ülemineku teemaliseks dialoogiks, milles osalevad kohalikud ja riiklikud sidusrühmad, sotsiaalpartnerid, riigiasutused ja Euroopa Liidu (EL) institutsioonid.

Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans, ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira ja energeetikavolinik Kadri Simson avasid õiglase ülemineku platvormi esmaspäeva hommikul toimunud veebipõhisel üritusel.

«Meie rohelise kokkuleppe eesmärk on näidata uut kaasava ülemineku mudelit, mis põhineb õiglasel üleminekul. Majanduse ja ühiskonna taasülesehitamisel võlgneme oma lastele ja lapselastele selle, et haarame kinni võimalusest ehitada üles jätkusuutlikum tulevik. Õiglase ülemineku platvormi abil saame hakata seda ellu viima,» ütles Timmermans.

Ferreira lisas, et õiglase ülemineku platvorm on kindel samm kliimaneutraalse Euroopa suunas ja ta julgustab kõigi liikmesriikide ametiasutusi seda täiel määral ära kasutama õiglase ülemineku territoriaalsete kavade väljatöötamisel ja rakendamisel, mis edendavad majanduse taastamist ning uusi oskusi ja töövõimalusi.

«Olen kindel, et kedagi ei jäeta kõrvale ning et kõik piirkonnad ja eurooplased saavad kasutada rohelisema ja õiglasema digitaalse tuleviku eeliseid,» ütles Ferreira.

Simson ütles, et õiglase ülemineku platvorm pakub kohandatud toetust piirkondadele, mida rohepööre kõige rohkem mõjutab ning see koondab kõigi asjaomaste komisjoni talituste eksperditeadmisi tagamaks, et fossiilkütuseid tootvatel ja süsinikdioksiid-mahukatel piirkondadel on olemas kogu teave ja abi ning kõik vahendid, mida nad vajavad oma majanduse õiglaseks ümberkujundamiseks.

Platvormil tehakse 2020. aasta lõpuks kättesaadavaks projektide ja ekspertide andmebaas.

Õiglase ülemineku mehhanism on osa Euroopa rohelise kokkuleppe jõupingutustest luua 2050. aastaks Euroopas kliimaneutraalne majandus. Mehhanismi eesmärk on katta kliimamuutustest tulenevad majanduslikud ja sotsiaalsed kulud kõige haavatavamates söetööstus- ja süsinikdioksiid-mahukates piirkondades.

Mehhanism koosneb kolmest peamisest rahastamisvahendist – õiglase ülemineku fond, mille kohta tehti ettepanek tänavu 14. jaanuaril ja mida tugevdati 27. mai taastepaketiga; InvestEU raames loodav sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava; ning avaliku sektori laenurahastu.

Kolme samba abil peaks ajavahemikul 2021–2027 kaasatama rohkem kui 150 miljardi euro väärtuses investeeringuid Euroopa Liidu piirkondadesse, mis on kliimapöörde suhtes kõige haavatavamad.

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavas välja kuulutatud õiglase ülemineku platvorm tugineb üleminekujärgus söepiirkondade algatusele ja laiendab selle tööd ning on õiglase ülemineku mehhanismi osa.

Sellel on kolm töösuunda – Euroopa Komisjoni ja EIP grupi koordineeritud tehniline abi, veebipõhine ühtne juurdepääsupunkt ja kasutajatugi ning üritused, millega edendatakse sidusrühmade kaasamist ja parimate tavade vahetamist.

Tagasi üles